Søg
Close this search box.

§ 7. IND- OG UDTRÆDEN SAMT AFVIKLING

En Part kan hverken helt eller delvis lade sin aktie i Selskabet overgå til andre, det være sig ved frivillig overdragelse, til kreditorer, ved arv eller på anden måde, uden at de andre Parter har haft lejlighed til at erhverve aktien.

Tilbud om salg af aktien fremsættes skriftligt over for de andre Parter, som har 6 uger fra modtagelse af tilbuddet til at acceptere dette. Såfremt tilbuddet ikke accepteres, kan aktien frit omsættes. Salg til tredjepart kan ikke ske til en lavere pris, end den som den udtrædende Part oprindeligt krævede af de andre Parter.

I tilfælde af uenighed mellem Parterne fastsættes aktiens kurs indre værdi af Selskabets revisor. Kurs indre værdi opgøres på det tidspunkt, da aktien tilbydes de øvrige Parter og opgøres på grundlag af revisors objektive vurdering af Selskabets aktivmasse, egenkapital og fremmedkapital.

Såfremt ingen af Parterne ønsker at fortsætte Selskabet, bliver dette opløst ved likvidation med xx % af kapitalbeholdningen til hver af Parterne.

Såfremt en af Parterne standser sine betalinger, kommer under konkursbehandling, umyndiggøres eller lignende, skal vedkommende tilbyde sine aktier til de andre Parter i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Enhver overdragelse til tredjemand er betinget af, at køberen indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende overenskomst.

De tilbageblivende aktionærer har til enhver tid ret til at købe den eller de udtrædende aktionærs/aktionærers aktier i forhold til den aktieandel aktionærerne havde før købet.