Søg
Close this search box.

Fælles betingelser

Har selskabet begge organer, er bestyrelsen det øverste ledelsesorgan, der træffer beslutninger om dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning, mens direktionen udøver den daglige ledelse.

Det står altså ejerne helt frit, om de vil have en bestyrelse eller ej, med kun en undtagelse. I aktieselskaber og anpartsselskaber har medarbejdere ret til at vælge medarbejdervalgte bestyrelses medlemmer, når virksomheden i gennem de sidste 3 år har haft 35 ansatte eller derover.

Hvis det øverste ledelsesorgan består af flere medlemmer, skal der føres en protokol over forhandlingerne.

Det skal fremgå af vedtægterne, hvorledes anpartsselskabet har forholdt sig til spørgsmålet om direktion og/eller bestyrelse.

Fælles betingelser

Det skal fremgå af vedtægterne i et anparts- og aktieselskab, hvis direktionen består af mere end tre medlemmer.

I en bestyrelse for et aktieselskab skal flertallet af bestyrelsesmedlemmerne være personer, som ikke er direktører i selskabet. Direktøren i et selskab kan ikke vælges til formand for bestyrelsen. Samme regler gælder for anpartsselskaber, som har en bestyrelse.

Stiftelsen af et aktieselskab eller et anpartsselskab skal meddeles Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med angivelse af personkredsen i bestyrelse og direktion. Anmeldelsen sker på særlige blanketter, der rekvireres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og ved fremsendelsen af disse anmeldelsesblanketter skal selskabets vedtægter vedlægges. Ændring i vedtægterne samt ændring i bestyrelse og direktion skal ligeledes meddeles Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Der kan med stor fordel også indvælges professionelle bestyrelser i et interessentskab (I/S), et kommanditselskab (K/S) og et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), men dette er ikke medtaget her, idet disse selskaber ikke har en særlig lovgivning og heller ikke er sædvanligt forekommende i små og mellemstore virksomheder.