Søg
Close this search box.

Succesion

KAN GENERATIONSSKIFTET OPTIMERES MED HENSYN TIL SKATTER OG AFGIFTER?

Succession

Hvis den nye ejer overtager virksomheden med succession, overtager han også de udskudte skatter. Derfor reduceres salgssummen normalt også helt eller delvist med de udskudte skatter, uanset om de er bogført i virksomheden eller ej. De udskudte skatter udgør altså en del af finansieringen af købet.

Regelsættet kan kun anvendes ved overdragelse til den nære familie eller til nære medarbejdere.

Den nære familie defineres her som børn, stedbørn, børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn.

Nære medarbejdere defineres som medarbejdere, der inden for en periode på 4 år forud for overdragelsen har været fuldtidsbeskæftiget i virksomheden i mindst 3 år.

Parterne skal være enige om, at der skal ske overdragelse med succession, og dette skal meddeles skattemyndighederne senest i forbindelse med indsendelse af den hidtidige ejers selvangivelse.

Succession kan ikke anvendes ved såkaldt pengetankvirksomhed, der defineres som overvejende finansiel virksomhed. Grænsen går ved 50 % af virksomhedens aktiver eller indtægter. Finansiel virksomhed inkluderer investering i og afkast af obligationer, aktier, leasingvirksomhed og udlejning af fast ejendom mv.