Søg
Close this search box.

Overdragelsestidspunktet

En afgørende faktor ved værdiansættelse er forventningerne til den fremtidige værdistigning eller det fremtidige værdifald i virksomheden.

Ved familieoverdragelser vil det som regel være en fordel at overdrage virksomheden på det tidspunkt, hvor værdien af virksomheden er lavest. Herved reduceres skatter og afgifter mv. mest muligt.

I praksis er det dog ofte andre hensyn, der vejer tungest, så som den hidtidige ejers personlige forhold og virksomhedens tarv. Hvis værdien af virksomheden er høj på overdragelsestidspunktet, vil den nye ejer blive pålagt store økonomiske byrder ved videreførelsen. Herudover kan familien blive belastet med betydelige gave- og/eller boafgifter.

Spørgsmålet om værdiansættelsen spiller derfor en vigtig rolle i generationsskiftet.

Overordnede hensyn og overvejelser

Man bør især tage stilling til følgende:

  • Den forventede fremtidige udvikling i virksomhedens værdi
  • Valgmuligheder ved værdiansættelsen af konkrete aktiver og passiver (maksimum og minimum)
  • Betalingsform (gave, kontant eller gældsbrev)
  • Overdragelsestidspunkt (på en gang eller over en årrække)