Søg
Close this search box.

Forretningsorden

I henhold til selskabslovene skal bestyrelsen i et selskab have en forretningsorden. I forretningsordenen fastlægges de nærmere bestemmelser om, hvorledes bestyrelsen skal udføre sit hverv.

Med den seneste lovændring af aktieselskabsloven, som trådte i kraft den i. august 1993, er der for børsnoterede selskaber pligt til at medtage visse bestemte punkter i disse bestyrelsers forretningsorden.

Selvom bestemmelserne efter ordlyden alene gælder i børsnoterede aktieselskabers bestyrelsesforretningsorden, vil disse bestemmelser sandsynligvis få en afsmittende effekt på opfattelsen af den handlepligt, en hvilken som helst selskabsbestyrelse vil have.

I henhold til disse nye bestemmelser skal bestyrelsen i sin forretningsorden fastlægge:

 1. Bestyrelsens konstitution, beslutningsdygtighed samt interval mellem møderne.
 2. Retningslinier for arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion.
 3. Hvorledes bestyrelsen skal føre tilsyn med direktionens ledelse af selskabets virksomhed.
 4. Retningslinier for oprettelse og førelse af bøger, fortegnelser og protokoller.

Ovennævnte bestemmelser udgør ikke i sig selv nogen reel afvigelse fra sædvanlige bestemmelser i langt de fleste forretningsordener.

Med lovændringerne er imidlertid også medtaget punkter, som foreskriver en egentlig handlepligt for bestyrelsen.

Således pålægges bestyrelsen:

 1.  At tage stilling til selskabets organisation, herunder regnskabs førelse, intern kontrol, edb-organisation og budgettering.
 2. At skaffe sig de fornødne oplysninger til opfyldelse af dens opgaver.
 3. At følge op på planer, budgetter o. lign.
 4. At tage stilling til rapporter om selskabets aktiviteter, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikrings forhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.
 5. At tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen, inden den underskrives.
 6. At gennemgå perioderegnskaber o. lign. løbende i hvert regnskabsår og herunder foretage vurdering af budgetter og afvigelser herfra.
 7. At sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og i den forbindelse tage stilling til, om der er behov for intern revision.

Personlig ejede virksomheder bør som tidligere nævnt også sørge for, at der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen.