Søg
Close this search box.

Valg af Lovpligtige Bestyrelser

Lovpligtige bestyrelser er omfattet af selskabslovenes regler om valg af bestyrelsesmedlemmer. Hovedreglen i disse love er, at bestyrelsesmedlemmer vælges af og på generalforsamlingen, som udgøres af aktionærerne eller anpartshaverne.

Undtagelser herfra er bestyrelsesmedlemmer, som i kraft af en bestemmelse i selskabets vedtægter udpeges af en offentlig myndighed eller andre.

En anden undtagelse er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der, som navnet antyder, vælges af medarbejderne. General forsamlingen skal dog altid vælge flertallet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i selskabets vedtægter. Såfremt der ved stemmeafgivningen er afgivet lige mange stemmer for to eller flere kandidater til bestyrelsesposterne, trækkes der lod.

I en personlig ejet virksomhed er ejeren enerådende vedrørende virksomhedens drift og har alene ansvaret for den. Det er derfor ejeren, der direkte vælger bestyrelsesmedlemmerne.

Der kan i bestyrelseskontrakten indføjes bestemmelser om, at et bestyrelsesmedlem, som ønsker at aftræde, anbefaler en person til at overtage sin post. Ejeren kan naturligvis også drøfte med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvem der i tilfælde af, at en plads bliver ledig, skal indtræde i bestyrelsen.