Søg
Close this search box.

Vedtægter

En selskabsbestyrelse skal altid under udførelsen af sit arbejde sørge for at overholde selskabsloven og selskabets vedtægter.

Derfor er et selskabs vedtægter et af bestyrelsens vigtige arbejdsredskaber.

I et selskabs vedtægter fastlægges selskabets formål. Dette er et vigtigt punkt for en bestyrelse at holde sig for øje, idet alle beslutninger, som skal træffes af bestyrelsen, skal holde sig inden for rammerne af selskabets formål I modsat fald kan bestyrelsen ifalde ansvar over for selskabet.

Vedtægterne skal desuden som mindstekrav indeholde bestemmelser om bestyrelsesmedlemmernes antal, eventuelt højeste eller mindste antal, som bestyrelsen kan have, suppleanter samt bestyrelsesmedlemmernes valgperiode.

Særligt for anpartsselskaber gælder, at det af vedtægterne skal fremgå, om der findes en bestyrelse. Et anpartsselskab, som ikke har en bestyrelse, fordi det ikke er lovpligtigt, men som af gode grunde ønsker dette, skal altså ændre sine vedtægter og indføje bestemmelser om bestyrelsen heri.

Personlig ejede virksomheder har ingen vedtægter. Derfor må bestemmelser om virksomhedens formål og bestyrelsesmedlemmernes antal og valgperiode fremgå af bestyrelseskontrakten.