Søg
Close this search box.

Inhabilitet

Selskabslovene anfører om inhabilitet: “Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller om søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabet”.

Inhabilitet rammer altså et medlem af bestyrelsen, som har en personlig interesse i eventuelle spørgsmål, som behandles på et bestyrelsesmøde, såfremt denne interesse kan være stridende mod selskabets.

Der stilles således ikke krav om, at interessen skal være stridende mod selskabets interesse. Når blot muligheden herfor er til stede, vil bestyrelsesmedlemmet være omfattet af inhabilitetsbestemmelsen.

Eksempelvis vil et bestyrelsesmedlem, som ejer en anden virksomhed, være inhabil, såfremt spørgsmålet om en eventuel aftale mellem virksomheden, i hvis bestyrelse den pågældende sidder, og den pågældendes egen virksomhed skal drøftes på et bestyrelsesmøde. I dette tilfælde vil bestyrelsesmedlemmet nemlig have en væsentlig interesse i beslutningen, som eventuelt vil kunne stride imod selskabets interesse.

Dette skal dog ikke tages som et udtryk for, at en sådan aftale aldrig vil kunne indgås imellem et bestyrelsesmedlems virksomhed og den virksomhed, i hvis bestyrelse han sidder. Konsekvensen er alene, at det pågældende bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i afgørelsen af sagen. Derimod er der intet i vejen for, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver enige om en sådan aftale.

Særligt for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har inhabilitetsreglerne den betydning, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage i drøftelser på bestyrelsesmøderne, der vedrører aktuelle arbejdsretlige konflikter og forhandling om kollektive låneaftaler. Derimod er det klart, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer godt kan deltage i behandling af personalepolitiske spørgsmål i almindelighed.

For at virksomheder, som ønsker en professionel bestyrelse, kan sikre sig bedst imod inhabilitet, vil det være hensigtsmæssigt på forhånd at bede alle bestyrelsesmedlemmerne oplyse om eventuelle andre bestyrelsesposter, som disse måtte besidde. Det er et lovkrav, at forud for valg af bestyrelsens medlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysning om de opstillede personers ledelseserhverv i andre danske aktieselskaber. Ændringer i disse forhold bør altid meddeles bestyrelsen.

Det bør i den forbindelse også oplyses, såfremt et bestyrelsesmedlem har en væsentlig økonomisk interesse i en anden virksomhed på anden måde end ved at sidde i denne virksomheds bestyrelse.

Man skal dog ikke på forhånd overdrive betydningen af, at bestyrelsesmedlemmer sidder i andre bestyrelser i relation til inhabilitets spørgsmål. Tværtimod kan et bestyrelsesmedlem på den måde opnå større professionalisme, som kan være til gavn for virksomheden.