Søg
Close this search box.

Forretningsorden

ET EKSEMPEL PÅ EN FORRETNINGSORDEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

1.

Umiddelbart efter afholdelsen af den årlige generalforsamling træder bestyrelsen om nødvendigt sammen.

2.

Bestyrelsen afholder møde mindst 1 gang om året og i øvrigt, når formanden skønner det fornødent, eller det begæres af et bestyrelsesmedlem eller en direktør.

Møderne indkaldes af formanden, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen tilsendes der hvert enkelt bestyrelsesmedlem dagsorden og eventuelt bilagsmateriale.

Møderne skal så vidt muligt finde sted der hvor det er hensigtsmæssigt.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

Mødet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af det valgte antal bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling, eventuelt skriftligt eller telefonisk.

Ved afstemning afgøres enhver sag ved simpelt flertal.

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse drøftelse af habilitet, jfr. aktieselskabslovens § 58.

3.

Referenten drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Føres protokollen efter løsbladsystem, forsynes hver side med formandens initialer.

Af protokollen skal fremgå:

1. Hvem der har deltaget.

2. Hvem der har ledet mødet.

3. Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.

4. Hvem der har ført protokollen.

Forhandlingsprotokollen underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer, men ethvert medlem skal til enhver tid have adgang til forhandlingsprotokollen og til at tage afskrift af denne.

4.

Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

Bestyrelsen fører tilsyn med direktionens ledelse af selskabet og påser, at den ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med selskabets vedtægter og politik. Bestyrelsen skal også påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde, og at aktieselskabsloven og andre love, hvis bestemmelser har betydning for selskabet, overholdes.

5.

Bestyrelsen ansætter en direktion på 1 til 3 medlemmer, der varetager den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen kan meddele prokura og bestemmer, om prokuristerne skal kunne tegne enkeltvis eller kollektivt.

6.

Bestyrelsen kontrollerer, at selskabet er forsvarligt forsikret og gennemgår mindst hvert andet år selskabets forsikringer.

7.

Årsregnskabet og årsberetningen udarbejdes og underskrives af direktionen og forelægges derefter revisionen. Efter godkendelse af revisionen gennemgås det regnskab som er forsynet med revisors påtegning af bestyrelsen, bestyrelsen skal påse, at dette er i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning. Bestyrelsen underskriver derefter regnskabet og beretningen og træffer beslutning om indstilling til generalforsamlingen om vedtagelse af overskudsfordeling.

Efter godkendelse af selskabets ordinære generalforsamling indsendes regnskabet og beretningen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, forsynet med direktionens, bestyrelsens og revisors underskrifter.

Revisionsprotokollen forelægges på alle bestyrelsesmøder. Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelsesmøde skal meddeles samtlige bestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrifter i protokollen skal bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

8.

Bestyrelsen skal, hvis der sker ændringer i det til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldte, rettidigt foretage de fornødne anmeldelser derom.

9.

De enkelte medlemmer af bestyrelse og direktion er ansvarlige for, at deres aktiebesiddelser til enhver tid er indført i den hertil indrettede protokol, og at lån og sikkerhedsstillelser ydet i medfør af aktieselskabslovens § 115 a er indført i bestyrelsesprotokollen.

Bestyrelsens medlemmer må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger vedrørende aktier i selskabet.

10.

Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et bestyrelsesmedlem modtager, er fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt herom, samt om, hvad der passerer i bestyrelsen.

Hvert enkelt medlem er ansvarligt for, at det materiale, han modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.

Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal han til bestyrelsens formand tilbagelevere alt fortroligt materiale, han måtte være i besiddelse af, og som han har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, samt eventuelle genparter og kopier heraf.

Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten hans bo.

Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den    /    xx.

Tullebæk den             /              xxxx