Søg
Close this search box.

Revisors funktion

Revisors funktion er baseret på forskellige krav i lovgivningen. Revisor kaldes også samfundets tillidsmand. Det giver bestyrelsen og virksomhedens daglige ledelse sikkerhed, fordi den offentlig godkendte revisor har personligt ansvar, er ansvarsforsikret og udfører professionen under strenge regler for uafhængighed, habilitet og tavshedspligt.

Samarbejdet med revisor/revisionsfirmaet bør aftales løbende – mindst en gang om året. Behovene skifter. Virksomheden ændrer karakter, og får eventuelt en professionel bestyrelse. Her er revisor en naturlig medspiller, som er formidler og økonomisk sparringspartner mellem virksomhedens daglige ledelse og bestyrelsen.

Revisors opgave er ofte at levere korrekte oplysninger, økonomiberegninger og eventuelt konsekvensanalyser til virksomhedens daglige ledelse og bestyrelse. Samtidig skal den professionelle revisor efterleve nationale og internationale faglige normer for arbejdets udførelse såvel som kvalitetskrav og krav til overholdelse af god revisionsskik.

Der skal stilles krav til revisor, det giver den bedste valuta for revisionshonoraret. På grund af revisors kendskab til økonomi og lovgivning er revisorrådgivning forholdsmæssigt billig.

Revisor og bestyrelsesmøder

Små og mellemstore virksomheder med professionelle bestyrelser bør bruge revisor i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Revisor bør altid deltage, når årsregnskabet eller budgetlægningen skal behandles. Af lovgivningen fremgår, at revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af regnskaber m.v., der påtegnes af revisor.

Revisor har pligt til at deltage, såfremt blot et medlem af bestyrelsen anmoder derom. Revisor har en baggrundsviden og normalt et informationssystem til rådighed, der gør bestyrelsens behandling sikrere og kan give hurtigere svar på konsekvenser af forskellige beslutninger. Denne proces er naturligvis altid forberedt sammen med den daglige ledelse.

I mange virksomheder vælger man at have revisor med til alle bestyrelsesmøder. Dette skyldes, at økonomien normalt er et af de faste punkter. Da revisor kommer i mange andre virksomheder, er vedkommende samtidig en ressourceperson, der kan bidrage med mange forskellige synspunkter, analyser og ideer.

Revisionsprotokol og påtegning

I selskaber skal revisor forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning. Hvis der ikke er forhold af særlig karakter, er påtegningen normalt en blank påtegning, hvor revisor erklærer, at årsregnskabet udviser et retvisende billede og er i overensstemmelse med såvel lovgivningens krav som virksomhedens egne vedtægter m.v.

Hvis der er særlige forhold, vil revisor, ifølge lovgivningen, i nogle situationer gøre opmærksom på dette i påtegningen og dermed informere omverdenen. Dette er naturligvis en situation, der omgående skal behandles i bestyrelsen.

I selskaber har revisor et særligt meddelelsesmiddel. Det er revisionsprotokollen. Denne bør forelægges på alle bestyrelsesmøder, hvad enten der er indførsler eller ej. Dette giver bestyrelsen sikkerhed for altid at være opdateret med, om revisor har noget at sige bestyrelsen, og bestyrelsen varetager herigennem en del af sin tilsynspligt. Er der indførsler i protokollen, gennemgås og underskrives disse af bestyrelsen, idet bestyrelsen her får revisors observationer fra den løbende revision og samarbejdet med virksomheden. Revisionsprotokollen er således også bestyrelsens sikkerhed for, at en uafhængig instans løbende vurderer hensigtsmæssigheden, lovligheden og effektiviteten i den interne administration og forvaltning i virksomheden. Bestyrelsen har pligt til at forsyne revisor med de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for at kunne udføre sit hverv.

Revisor som rådgiver

Alle analyser viser, at revisor er en vigtig rådgiver for de små og mellemstore virksomheder. Revisor bør derfor anvendes på grund af den indsigt og viden, revisor besidder, og de muligheder revisor har for at trække på andre eksperter. Revisor fungerer ofte som analytiker af virksomhedens rådgivningsbehov og kan bl.a. på grundlag af økonomiske nøgletal og eventuelle faresignaler, være henviser til eksperter.

Revisor er meget bevidst om det forhold, at revisor kun er rådgiver og ikke den, der kan eller må træffe beslutninger. Det at etablere beslutningsgrundlaget for såvel den daglige ledelse som bestyrelsen – og der påpege konsekvenserne af forskellige beslutninger – er imidlertid revisors vigtigste opgave med udgangspunkt i lovgivningens krav og behovet for sund økonomisk virksomheds ledelse.

Revisionsprotokol

Årsregnskabsloven, som gælder for både aktieselskaber og anpartsselskaber kræver, at der på hvert bestyrelsesmøde fremlægges en revisionsprotokol. Revisionsprotokollen benyttes til interne meddelelser fra revisor til bestyrelsen om revisionsarbejdets udførelse og resultater.

Alle tilføjelser til revisionsprotokollen skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmerne er bekendte med revisormeddelelser. Hermed afskæres bestyrelsesmedlemmerne fra senere at påstå, at de ikke havde kendskab til de regnskabsmæssige forhold i virksomheden. Det er derfor vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer læser revisionsprotokollen grundigt.

Bestyrelsesmedlemmerne har ret til at kræve ethvert revisions protokollat tilsendt uden om selskabets direktion og ejer. Revisor har pligt til at efterkomme et sådant krav.

For personlig ejede virksomheder gælder årsregnskabslovens krav ikke, så ejeren af virksomheden må i bestyrelseskontrakten træffe beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang regnskaber skal godkendes af bestyrelsen. Vælger ejeren at have en bestyrelse ganske som i virksomheder drevet i selskabsform, er det hensigtsmæssigt at følge kravene i årsregnskabsloven til revisionsprotokol.

Proceduren for bestyrelsesmøderne i en virksomhed nedfældes i bestyrelsens forretningsorden.