Søg
Close this search box.

Bestyrelsens Opgaver

Bestyrelsen skal sammen med direktionen forestå ledelsen af selskabets opgaver. Det er bestyrelsens opgave at sørge for at selskabet drives på forsvarlig måde og således, at selskabets formål opfyldes.

Bestyrelsens første opgave er at ansætte en kvalificeret direktion. I et selskab, hvor alle anparter eller aktier ejes af én person, er det i praksis denne person, der bestemmer, hvem direktionen skal bestå af. Dette skyldes, at eneejeren, såfremt han er utilfreds med valget af direktionen, kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge en ny bestyrelse, som vil vælge en direktion i overensstemmelse med eneejerens ønsker.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og direktionen den daglige ledelse. Bestyrelsen skal bl.a.:

  • Udstikke retningslinjerne for direktionens arbejde.
  • Træffe beslutninger af usædvanlig art og af stor betydning for selskabet.
  • Påse forsvarlig formueforvaltning samt at lovgivningens krav om bogføring er overholdt.
  • Nøje gennemlæse for derefter at underskrive årsregnskabet.

Når bestyrelsens arbejde for så vidt angår beslutninger af usædvanlig art og stor betydning ikke kan fastlægges til mere end disse begreber, skyldes det, at hvad der er af usædvanlig art og stor betydning for et selskab, afhænger af selskabets størrelse, art og øvrige individuelle forhold.

For aktieselskaber gælder det fra og med 1. august 1993 endvidere, at bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift.

Når bestyrelsen bliver opmærksom på, at selskabets betalingsevne er svækket, skal bestyrelsen udvise særlig agtpågivenhed. Bestyrelsen må nøje overveje, om der er tale om en midlertidig krise, der kan overvindes, og bestyrelsen må lægge en plan.

Bestyrelsen skal følge selskabet nøje i kriseperioden, og såfremt planen ikke overholdes eller ikke forbedrer selskabets situation væsentligt, skal beslutning træffes om indkaldelse af generalforsamlingen med forslag om selskabets opløsning.

Aktieselskabslovens § 69 A samt anpartsselskabslovens § 85 A indeholder en pligt for bestyrelsen til at følge godt med i selskabets økonomiske udvikling. Bestemmelserne foreskriver en pligt for bestyrelsen til at gribe ind, når halvdelen af aktie- eller indskudskapitalen er gået tabt.

Bestyrelsen kan meddele prokura til direktionen. Når bestyrelsen har truffet beslutning om forhold af usædvanlig art eller stor betydning, overdrages det til direktionen at gennemføre disse beslutninger.

Bestyrelsen i et selskab kan, såfremt det fremgår af vedtægterne eller forretningsordenen, nedsætte udvalg i hvilket nogle af bestyrelsesmedlemmerne får sæde med henblik på, at træffe afgørelse i enkelte sager eller bestemte typer af sager, som løbende forekommer i virksomheden.

Selv om bestyrelsen således har mulighed for at henlægge beslutningskompetencen til et sådant udvalg, skal man dog være opmærksom på, at man ikke kan foretage en generel delegering af kompetencen til et sådant udvalg.

Bestyrelsens arbejdsredskab

En bestyrelses vigtigste arbejdsredskab er de informationer, som den får fra virksomhedens direktion og revisor. Det er på dette grundlag, beslutningerne træffes.

Det skal dog understreges, at en bestyrelse ikke ukritisk kan forlade sig på de forelagte oplysninger. Er der uklarheder, eller har bestyrelsen mistanke om, at den forholdes oplysninger eller får urigtige oplysninger forelagt, har bestyrelsen en handlepligt.

Bestyrelsen må i den situation aktivt opsøge informationer; som er nødvendige for udførelsen af bestyrelseshvervet.