Søg
Close this search box.

Gaver og lån

En del af overdragelsen kan ske ved gave. Når der gives gaver mellem nærtstående, skal der betales gaveafgift. Der skal dog ikke betales gaveafgift af gaver mellem ægtefæller.

Ved gaver til nærtstående personer skal der betales gaveafgift på 15 % af den del af gavens værdi, der overstiger et årligt bundfradrag på 48.200 kr. (2002-beløb).

Det gælder for gaver til:

  • Børn, stedbørn og børnebørn
  • Afdød barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle
  • ForældrePersoner, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven
  • Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden barnet er fyldt 15 år
  • Stedforældre og bedsteforældre

Der kan også gives gaver til svigerbørn. Her er det årlige bundfradrag dog kun 16.900 kr. (2002- beløb).

Lån

Hvis værdien af virksomheden er større end bundfradraget for gaveafgift, kan restsummen vederlægges med et anfordringslån. Lånet kan nedskrives med lejlighedsvise gaver.