Søg
Close this search box.

Eksempler på vedtægter

Eksempler på vedtægter

Eksempel 1: Vedtægter for xxxxxx A/S

Eksempel 2: Vedtægter for xxxxxx A/S

Eksempel 3: Vedtægter for xxxxxx A/S

Eksempel 4: Vedtægter for xxxxxx ApS


EKSEMPEL 1.

VEDTÆGTER FOR

1.

Selskabets navn er xxxxxxxx A/S.

Selskabets hjemsted er xxxxxx kommune.

Selskabets formål er at drive handel, industri- og entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

2.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 500,000, der er fordelt i aktier a kr.1.000,00 og multipla heraf, og som er fuldt indbetalt.

3.

Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Der udstedes ikke aktiebreve, medmindre en aktionær forlanger det, men der oprettes en aktiebog indeholdende oplysninger om navn og bopæl for alle aktionærer, samt størrelsen af deres aktier.

Transport af aktier kan kun ske på navn og skal for at være gyldig for selskabet være noteret i aktiebogen.

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke afsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

Tilbud om for købsret fremsendes gennem selskabets bestyrelse, der inden 14 dage efter at tilbud er modtaget, skal underrette de øvrige aktionærer om, at de pågældende aktier er udbudt til salg, og accept på tilbud om salg skal foreligge overfor den, der ønsker at sælge, senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, at aktierne agtes afhændede. Aktierne betales kontant ved accept.

Dersom ingen aktionær ønsker at købe, er bestyrelsen pligtig at forsyne aktierne med påtegning om, at de indenfor et tidsrum af 3 måneder fra påtegningens dato frit kan afhændes.

Aktierne kan ikke ved retsforfølgning, pantsætning eller arv overgå til ny ejer, uden at de foranstående regler er iagttaget.

Skulle beslutning om udvidelse af aktiekapital blive truffet, skal selskabets aktionærer have forlods ret til tegning af de udbudte aktier i forhold til deres besiddelse af ældre aktier.

4.

Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 3 til 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen f.eks. for  to år af gangen. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er bestyrelsesformandens stemme afgørende.

Til ledelse af den daglige virksomhed ansættes 1 direktør.

Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen.

5.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den, xxxxx. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev til de noterede aktionærer eller ved skriftlig meddelelse overleveret til hver enkelt aktionær personligt.

Indkaldelsen skal indeholde dag og tid for generalforsamlingen samt oplysning om dagsordenen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

4. Forslag til overskudsfordeling, herunder bestemmelse om eventuelt vederlag til direktionen og bestyrelsen, eller om dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5. valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt, herunder forslag for aktionærer eller bestyrelsen.

6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller det forlanges af revisor eller af aktionærerne, samme ret tilkommer en aktionær, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes ved 14 dages varsel efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter beslutningens vedtagelse eller anmodningens ankomst.

7.

Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionærer, og som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed.

8.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og ethvert aktiebeløb på kr.100,000,00 giver ret til en stemme.

Aktionærerne kan give møde og stemme ved skriftlig fuldmagt.

9.

Selskabets regnskabsår løber fra den xx-xx.

10.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

Tilbage til toppen


EKSEMPEL 2.

§ 1.

Selskabets navn er xxxxxxx A/S. Selskabets hjemsted er Esbjerg kommune.

Selskabets formål er at drive handel og industri mv.

§ 2.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,00, der er fordelt i aktier a kr. 1.000,00 og multipla heraf, og som er fuldt ind betalt.

§ 3

Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Der udstedes ikke aktiebreve, medmindre en aktionær forlanger det, men der oprettes en aktiebog indeholdende oplysninger om navn og bopæl for alle aktionærer, samt størrelsen af deres aktier. 

Transport af aktier kan kun ske på navn og skal for at være gyldig over selskabet være noteret i aktiebogen.

Aktierne udstedes på navn. Aktierne er ikke negotiable.

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke ansætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

Ved overgang til aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret i forhold til deres besiddelse af aktier i selskabet til samme kurs, som bevisligt kan opnås ved salg til tredjemand. Tilbud om forkøbsret fremsendes gennem selskabets bestyrelse, der inden 8 dage efter at tilbud er modtaget skal underrette de øvrige aktionærer om, at de pågældende aktier er udbudt til salg, og accept på tilbud om salg skal foreligge overfor den, der ønsker at sælge, senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, at aktierne agtes afhændede. Aktierne betales kontant ved accept.

Dersom ingen aktionær ønsker at købe, er bestyrelsen pligtig at forsyne aktierne med påtegning om, at de indenfor et tidsrum af 6 måneder fra påtegningens dato frit kan afhændes.

Aktierne kan ikke ved retsforfølgning, pantsætning eller arv overgå til ny ejer, uden at de foranstående regler er iagttaget.

Skulle beslutning om udvidelse af aktiekapital blive truffet, skal selskabets aktionærer have forlods ret til tegning af de udbudte aktier i forhold til deres besiddelse af ældre aktier.

§ 4.

Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 3 – 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, der vælges for 2 år af gangen. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er bestyrelsesformandens stemme afgørende.

Til ledelse af den daglige virksomhed ansættes i direktør.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af 1 direktør, eller af formanden for bestyrelsen i forening med et medlem af bestyrelsen

§ 5

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev til de noterede aktionærer eller ved skriftlig meddelelse overleveret til hver enkelt aktionær personligt.

Indkaldelsen skal indeholde dag og tid for generalforsamlingen samt oplysning om dagsordenen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

4. Forslag til overskudsfordeling, herunder bestemmelse om eventuelt vederlag til direktionen og bestyrelsen, eller om dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt, herunder forslag for aktionærer eller bestyrelsen.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller det forlanges af revisor eller af aktionærerne, der repræsenterer mindst 1/4 af aktiekapitalen.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes ved 14 dages varsel efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter beslutningens vedtagelse eller anmodningens ankomst.

§ 7.

Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionær, og som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed.

§ 8.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og ethvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 aktier giver ret til en stemme.

Aktionærerne kan give møde og stemme ved skriftlig fuldmagt.

§ 9.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1.10. – 30.9.

§ 10.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

Vedtaget på generalforsamlingen den xx-xx-xxxx

Som dirigent

_____________________________________

Tilbage til toppen


EKSEMPEL 3.

VEDTÆGTER FOR xxxx AS

§1.

Selskabets navn er LBM A/S.

Selskabets hjemsted er xxxxxxx kommune.

Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder entreprenørvirksomhed.

§2.

Selskabets indskudskapital udgør kr. 500.000,00, der er fordelt i aktier a kr. 1.000,00 og multipla heraf, og som er fuldt indbetalt.

§3.

Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

Aktierne udstedes på navn. Aktierne er ikke negotiable.

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke ansætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

Ved overgang til aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret i for hold til deres besiddelse af aktier i selskabet til samme kurs, som bevisligt kan opnås ved salg til tredjemand. Tilbud om forkøbsret fremsendes gennem selskabets bestyrelse, der inden 8 dage efter at tilbud er modtaget skal underrette de øvrige aktionærer om, at de pågældende aktier er udbudt til salg, og accept på tilbud om salg skal foreligge overfor den, der ønsker at sælge, senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, at aktierne agtes afhændede. Aktierne betales kontant ved accept.

Dersom ingen aktionær ønsker at købe, er bestyrelsen pligtig at forsyne aktierne med påtegning om, at de indenfor et tidsrum af 6 måneder fra påtegningens dato frit kan afhændes.

Aktierne kan ikke ved retsforfølgning, pantsætning eller arv over gå til ny ejer, uden at de foranstående regler er iagttaget.

Skulle beslutning om udvidelse af indskudskapital blive truffet, skal selskabets aktionærer have forlods ret til tegning af de udbudte aktier i forhold til deres besiddelse af ældre aktier.

§4.

Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 4-5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, og der vælges for 1 år af gangen. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er bestyrelsesformandens stemme afgørende.

Til ledelse af den daglige virksomhed ansættes 2 direktører.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af 1 direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem

§5.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest xx-xx Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved almindeligt brev til de noterede aktionærer personligt.

Indkaldelsen skal indeholde dato og tidspunkt for generalforsamlingen samt oplysning om dagsordenen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

4. Forslag til overskudsfordeling, herunder bestemmelse om eventuelt vederlag til direktionen og  bestyrelsen, eller om dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt, herunder forslag for aktionærer eller bestyrelsen.

§6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller det forlanges af revisor eller af aktionærerne, der repræsenterer mindst 1/4 af indskudskapitalen.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter beslutningens vedtagelse eller anmodningens ankomst.

§7.

Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionær, og som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hen syn til de foreliggende forhandlingsemner.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed.

§8.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og ethvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 aktier giver ret til en stemme.

Aktionærerne kan give møde og stemme ved skriftlig fuldmagt.

§9.

Selskabets regnskabsår løber fra den xx.xx. – xx.xx

§10.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

Vedtaget på generalforsamlingen den xx-xx-xxxx

Tilbage til toppen

EKSEMPEL 4.

VEDTÆGTER FOR xxx ApS

§1.

Selskabets navn er LBM ApS.

Selskabets binavn er xxxxxxxxx ApS.

§2.

Selskabets hjemsted er xxxxxx kommune.

§3.

Selskabets formål er at drive handel og industri.

§4.

Selskabets indskudskapital udgør kr. 125.000,00 kroner. Indskudskapitalen er fordelt på anparter à kr. 1.000,00 og multipla heraf.

Anpartshaverne skal ikke være pligtige at lade deres anparter indløse. Hvert anpartsbeløb på kr. 1.000,00 har én stemme.

§5.

Ved overgang af anparter har de øvrige anpartshavere forkøbsret i forhold til deres besiddelse af anparter.

Tilbudet om forkøbsret fremsendes gennem selskabets direktion, som er pligtig straks skriftligt at viderebefordre tilbudet til de pågældende anpartshavere. Disse skal inden 4 uger fra tilbudets modtagelse gøre forkøbsretten gældende.

Købesummen for anparten fastsættes i mangel af mindelig aftale mellem parterne af selskabets revisor på grundlag af selskabets økonomiske stilling og regnskaber for de senere år samt en vurdering af dets fremtidsudsigter. Der skal bl.a. tages hensyn til værdien af selskabets good-will og eventuelle hemmelige reserver samt til selskabets skattetilsvar og eventuelle pensionsforpligtelser. Købesummen erlægges inden 2 måneder efter fastsættelsen.

Såfremt anpartshaverne ikke ønsker at udnytte forkøbsretten, er den anpartshaver der har tilbudt anparterne berettiget til at kræve, at en ekstraordinært indkaldt generalforsamling opløser selskabet.

Såfremt han ønsker at benytte sig af denne ret, må dette meddeles direktionen inden 14 dage efter meddelelse om, at de andre anpartshavere ikke ønsker at udnytte forkøbsretten, er meddelt ham.

§6.

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev til de noterede anpartshavere.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

I. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5. Evt. udnævnelse af direktør.

6. Evt. valg af revisor.

7. Eventuelt.

§7.

Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

Selskabet ledes af op til 2 direktører valgt af generalforsamlingen.

Selskabet tegnes af en direktør.

§8.

Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for 2 år ad gangen.

§9.

Selskabets regnskabsår løber fra xx/xx til xx/xx. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den xx / xx 200x.