Søg
Close this search box.

Direktørkontrakt Eksempel

Mellem

direktør xxxxxx, boende xxxxxx nr., DK xxxx By. (herefter kaldet direktøren)

og LBM ApS , Gade: xxxxxx, DK xxxx By.xxxx, reg.nr. xxxxxx (herefter kaldet selskabet)

er dags dato op rettet følgende direktørkontrakt:

§1 — Tiltrædelse

Direktøren vil med virkning fra dags dato tiltræde som direktør i selskabet.

§2 – Ansvar

Direktøren har under ansvar over for den administrerende direktør og bestyrelsen den daglige ledelse af selskabets økonomi.

Bestyrelsen fastsætter de forskrifter, der til enhver tid skal gælde for selskabets virksomhed, og direktøren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets virksomhed foregår i overensstemmelse med disse forskrifter og i øvrigt i overensstemmelse med selskabets vedtægter og lovgivningen.

Alle spørgsmål af ekstraordinær karakter eller af stor betydning skal af direktøren forelægges for bestyrelsen, eventuelt dennes formand.

Direktøren ansætter og afskediger kontorpersonale på selskabets hovedkontor.

§3 – Hverv under ansættelsen

Direktøren er uberettiget til, så længe han beklæder stillingen som direktør i selskabet, uden skriftligt samtykke fra bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, at være indehaver af eller aktiv eller passiv deltager i nogen anden virksomhed eller at have anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse eller at påtage sig lønnede hverv. Tilsvarende gælder ulønnede hverv, der i større grad lægger beslag på hans arbejdskraft.

Direktøren er dog berettiget til at foretage normal formueanbringelse i aktiver, der normalt er genstand for sådan pengeanbringelse.

Direktøren skal efter bestyrelsens anvisning indtræde i bestyrelsen for selskabets datterselskaber.

Honorarer, der er knyttet til hverv, direktøren efter aftale med bestyrelsen påtager sig i selskabets interesse, tilfalder selskabet.

§4 – Tavshedspligt

Direktøren har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad han erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde som direktør, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter direktørens fratræden i selskabet.

Når direktøren fratræder sin stilling – uanset af hvilken årsag – skal alt materiale, der tilhører selskabet, og som er i direktørens besiddelse, afleveres til selskabet. Der kan ikke udøves tilbageholdsret i noget materiale, der tilhører selskabet.

§5 – Vederlag

Det årlige vederlag udgør kr. 312.000,00, der udbetales med 1/12 månedsvis bagud fra dags dato at regne. Vederlaget er ikke dyrtidsreguleret. Hvert år tages spørgsmålet om regulering af vederlaget op til drøftelse i forbindelse med afslutning af årsregnskabet.

§6 – Tantieme

Udover det i § 5 fastsatte årlige vederlag oppebærer direktøren – underforudsætning af, at de i aktieselskabsloven fastsatte betingelser er opfyldt – en årlig tantieme på 2 % af årets overskud. Hvis kontraktens ophør – det være sig ved opsigelse eller direktørens død – ikke er sammenfaldende med regnskabsårets udløb, tilkommer der direktøren eller dennes bo en tidsmæssig proportional tantieme for den forløbne del af regnskabsåret.

I beregningen af årets overskud indgår både ekstraordinære indtægter og ekstra ordinære udgifter.

Tantiemen forfalder til betaling, når årsregnskabet er godkendt på selskabets årlige generalforsamling.

§7 – Bil og telefon

Selskabet stiller en bil i prisklassen op til kr. 350.000,00 pr. d.d. til rådighed for direktøren og afholder alle udgifter i forbindelse med bilens drift.

Selskabet betaler alle udgifter ved den hos direktøren privat installerede telefon, ligesom selskabet betaler aviser.

De skattemæssige konsekvenser for direktøren af den private rådighed over nævnte faciliteter er selskabet uvedkommende.

§8 – Rejser, repræsentation og efteruddannelse

Direktørens udgifter i forbindelse med rejser og repræsentation i selskabets interesse refunderes af selskabet efter regning.

Hvis direktørens ægtefælle efter bestyrelsens anmodning deltager i rejser, refunderes også udgifter herved.

Direktøren er berettiget til en i forhold til sin stilling passende efteruddannelse, der betales af selskabet. Direktøren planlægger selv sin efteruddannelse og underretter bestyrelsen herom.

§9 – Ulykkesforsikring

Selskabet betaler den årlige præmie for en heltids-ulykkesforsikring for direktøren på normale forsikrings- og præmiebetingelser.

Forsikringen skal dække for kr. 1 mio. ved død og fuldstændig invaliditet. I tilfælde af død skal forsikringssummen tilfalde direktørens eventuelle enke eller børn, eller hvis direktøren ikke efterlader sig sådanne, direktørens bo.

Forsikringssummen reguleres hvert andet år, således at forholdet mellem forsikringssum og vederlag efter § 5 bevares.

§10 – Ferie

Direktøren har i hvert hele kalenderår ret til ferie af samme længde, som følger af den til enhver tid gældende ferielov. Bestemmelser i ferieloven skal være gældende for direktøren.

Direktøren bestemmer tidspunktet for feriens afholdelse under hensyntagen til selskabets interesser og underretter bestyrelsens formand herom.

§11 – Ophør

Ansættelsesforholdet ophører uden opsigelse med udgangen af den måned, i hvilken direktøren opnår 60 års alderen, hvis ikke andet af tales.

Opsigelsesvarslet er 12 måneder til udgangen af en måned, og fra direktørens side 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

I tilfælde af, at direktøren afgår ved døden under ansættelsen, udbetales løn for den løbende måned samt 3 måneders efterløn svarende til vederlaget i henhold til §5 til direktørens enke eller hvis direktøren ikke efterlader sig sådanne, til direktørens bo.

Dersom direktøren ved sygdom i længere tid end 12 måneder uafbrudt har været forhindret i at udføre den virksomhed, hans stilling kræver, eller dersom han angribes af en vedvarende svaghed, der gør ham uskikket til at udføre den virksomhed, hans stilling kræver, eller dersom han måtte miste rådigheden over sit bo, kan ansættelsesforholdet opsiges med 12 måneders varsel til ud gangen af en måned.

§12 – Misligholdelse

Skulle selskabet eller direktøren gøre sig skyldig i nogen væsentlig misligholdelse af sine pligter efter nærværende kontrakt eller de relevante forudsætninger, hvorunder den er indgået, kan den anden part ophæve kontrakten uden varsel eller opsige den til et vilkårligt fastsat tidspunkt. Direktøren har, hvis ophævelsen eller opsigelsen skyldes hans misligholdelse, kun krav på vederlag i henhold til §5 indtil fratrædelsestidspunktet. Den, der har misligholdt sine forpligtelser, er pligtig at erstatte tab, som den anden part måtte lide ved misligholdelsen.

Direktørens overtrædelse af bestemmelserne i § 2, 3, 4 og 12 anses som væsentlig misligholdelse.

(Selskabet)

By. xxxx, den

(Direktøren)

By: xxxx, den