Søg
Close this search box.

Ansættelseskontrakt

for ny minoritetsejer

Mellem undertegnede, LBM A/S, xxxxxxx 80, DK xxxx by (i det følgende betegnet som selskabet)

og medundertegnede, xxxxxxx  vej:xxxxxx nr. x, DK xxxx by. (i det følgende betegnet som den ansatte)

er der med virkning fra xx-xx-xxxx for xxxxxxxxxx  ansættelsesforhold hos LBM A/S som produktionschef samt salgsmedarbejder hos selskabet i by, xxxxxx aftalt følgende:

§1.

Det påhviler den ansatte at varetage sine opgaver med flid og troskab og med anvendelsen af sin fulde arbejdskraft. Han må følgelig ikke uden selskabets samtykke have andet lønnet arbejde.

Arbejdsområdet er leder af arbejdspladser i udlandet samt markedsføring.

Den ansatte er pligtig at følge de almindelige og specielle retningslinier, der måtte blive udfærdiget af selskabets direktion.

§2.

Under ansættelsen må ansatte ikke være medlem af nogen arbejderorganisation.

§3.

Den ansatte aflønnes med kr. 35.000,00 pr. måned, samt et tillæg på yderligere kr. 6.000,00 pr. måned for arbejde i udlandet. Der udbetales bagud. Udbetalingen sker på den af selskabet fastsatte måde, eventuelt ved overførsel til pengeinstitut. Der ydes ikke særskilt vederlag for overarbejde, idet denne overtid er indkalkuleret i lønnen.

Alle markedsføringsudgifter må kun afholdes efter forudgående aftale med direktionen.

Såfremt den ansatte er opsagt og fritstillet, udbetales der kun den faste månedsløn.

Den ansatte betaler selv kost og logi, herunder ved arbejde i udlandet.

§4.

Den ansatte er berettiget til ferie i henhold til ferieloven. Ferien lægges efter aftale med direktionen i overensstemmelse med virksomhedens tarv.

§5.

Har den ansatte på grund af sygdom været uarbejdsdygtig i 120 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, finder de i funktionærlovens § 5, stk. 2 indeholdte regler om forkortet opsigelsesvarsel anvendelse.

§6.

De første 3 måneder af ansættelsen anses som prøvetid, under hvilken forholdet fra begge sider kan opsiges med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag.

Ansættelsesforholdet kan efter prøvetiden af selskabet opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned med et varsel svarende til funktionærlovens regler, idet bemærkes, at den ansatte er tiltrådt den xx. xx. 200x

Ansættelsesforholdet kan af den ansatte opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved udløbet af en måned.

Opsigelse af ansættelsesforholdet skal ske skriftligt fra begge sider og være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden.

§7.

Den ansatte har pligt til at iagttage tavshed med hensyn til alle forhold vedrørende selskabet og dets virksomhed.

Den ansatte har ikke nogen kompetence til at binde firmaet.

§8.

Opsiger den ansatte sin stilling, uden at dette er motiveret i misligholdelse af de selskabet påhvilende pligter, eller opsiges den ansatte af selskabet på grund af sådanne af den ansatte udviste forhold, som har givet rimelig grund til opsigelse, er den ansatte uberettiget til i et år efter fratrædelsen, direkte eller indirekte, at være beskæftiget eller interesseret i nogen virksomhed, der konkurrerer med nogen af de aktiviteter, der udøves af selskabet ved fratræden. Ej heller må den ansatte i udlandet være beskæftiget med nogen virksomhed, der eksporterer sådanne aktiviteter til eller fra Danmark.

Overtræder den ansatte den ham påhvilende konkurrenceklausul, ifalder der den ansatte foruden almindeligt erstatningsansvar en konventionalbod st. kr. 100.000,00 for hver gang overtrædelsen finder sted.

Af det under punkt 3 nævnte vederlag, udgør kr. 2.000,00 vederlag for nærværende bestemmelse.

§9.

Ansatte forpligter sig til i forbindelse med sin fratræden at afhænde til selskabet, de ham tilhørende aktier i LBM A/S.

§10.

Salgskursen er den samme for A- og B-aktier.

Kursen opgøres således:

Kursen opgøres til den skattemæssige kurs ved udløbet af sidste regnskabsår.

For tiden indtil xx-xx-20xx udgør kursen dog max. 100

Købesummen erlægges senest 14 dage efter at købesummen er fastsat.