Søg
Close this search box.

Særlige Forhold

I små- og mellemstore virksomheder vil den daglige leder ofte være eneejer eller majoritets ejer. Det betyder, at det er den samme person, der både vælger bestyrelsen og samtidig må leve i hverdagen med bestyrelsen som overordnet organ. Denne situation kræver en særlig forståelse parterne imellem. Ejeren må forsøge at adskille sine ejerinteresser fra det daglige ledelsesansvar – så at sige forsøge at “spille” rollen. De eksterne bestyrelsesmedlemmer må forstå, at det er ejerens virksomhed.

Ejeren kan fjerne bestyrelsen, når det passer ham. På den anden side kan ethvert bestyrelsesmedlem også selv gå, når det passer hende/ham . Så der er trods alt en vis balance. Hyppige skift af bestyrelse vil dog give ejeren et troværdighedsproblem over for omverdenen. Denne problemstilling afholder desværre mange kompetente erhvervsfolk fra at gå ind i bestyrelser, hvor direktøren også er ejer.

Som nævnt er det af stor betydning, at medlemmerne til en professionel bestyrelse udvælges og sammensættes med omtanke, således at bestyrelsen kommer til at fungere optimalt såvel fagligt som menneskeligt.

Oplagte emner til en professionel bestyrelse er ledere eller tidligere ledere af succesfulde små og mellemstore virksomheder. Disse personer ved noget om at drive forretning med positivt resultat, og de kender til de særlige forhold, der gør sig gældende i netop små og mellemstore virksomheder.

En anden oplagt gruppe er funktionsdirektører og -chefer fra større virksomheder. Disse besidder ofte en specialiseret viden om et særligt funktionsområde, men kender samtidig samspillet og nødvendigheden af dette mellem en virksomheds for skellige funktionsområder. I specifikke situationer kan også overvejes repræsentanter fra leverandører, samarbejdspartnere, tidligere konkurrenter etc.

Sammensætningen af en professionel bestyrelse er et anliggende for den enkelte virksomhed, og der kan derfor ikke generaliseres på dette punkt. Bestyrelsens sammensætning afhænger i stort omfang af virksomhedens arbejdsopgaver, og små og mellem store virksomheder har derfor ikke ubetinget samme behov, som kan dækkes via en professionel bestyrelse.

Der kan være fordele ved at vælge både generalister og specialister til bestyrelsen. Disse kan f.eks. være en tidligere virksomhedsleder, en økonom, en EDB- sagkyndig, en marketing ekspert, en erhvervsadvokat etc. Et sådant bredt spektrum af personer har store muligheder for at supplere hinanden fagligt, og de kan således hver især tilføre virksomheden tiltrængt ny viden. Det vil være godt, hvis mindst et medlem har erfaring i bestyrelsesarbejde.

Det skal heller ikke glemmes, at et af medlemmerne til en professionel bestyrelse kan komme fra virksomhedens medarbejdere, og det vil i mange tilfælde være en god ide at inddrage disse i bestyrelsesarbejdet. I ikke – lovpligtige bestyrelser er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer naturligvis ikke et lovmæssigt krav, men der kan også her være fordele ved at have disse med i bestyrelsen.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at bestyrelsen bliver sammensat af professionelle fagfolk, som via deres oparbejdede erfaring i erhvervslivet forstår de små og mellemstore virksomheders specifikke problemer, og at de kan varetage netop disses interesser på en tilfredsstillende måde.

Et andet vigtigt element ved sammensætningen af professionelle bestyrelser, som ikke må forbigås, er medlemmernes og virksomhedens indbyrdes kemi – d.v.s., om de evner at samarbejde positivt med hinanden og skabe gode resultater. Det er derfor ikke nok, at bestyrelsesmedlemmerne besidder de rette faglige kvalifikationer, hvis deres forskellige personligheder gør, at beslutninger ikke kan vedtages på grund af uoverensstemmelser. Det er væsentligt, at bestyrelsesmedlemmerne kan med hinanden og, at de sammen har et positivt indtryk af virksomheden med et ønske om at lede den på rette vej med råd og vink.

Indsættelse af en fuldt ud fungerende professionel bestyrelse på én gang er at foretrække. Magter den enkelte virksomhed ikke det, kan det anbefales at starte med et enkelt eksternt bestyrelsesmedlem, eventuelt formanden, og så senere hen besætte alle bestyrelsesposter med andre professionelle bestyrelsesmedlemmer.

For en lovpligtig bestyrelse findes der regler om antallet af bestyrelsesmedlemmer i selskabets vedtægter, mens den personlig ejede virksomhed, som ønsker en professionel bestyrelse, selv kan beslutte, hvor mange medlemmer der skal være i bestyrelsen. Antallet afgøres bl.a. af, hvilken faglig kompetence man savner i virksomheden, og dermed hvilke ressourcer virksomheden har behov for at få tilført udefra samt dens økonomiske formåen, idet et bestyrelsesmedlem jo skal honoreres.

I selskaber med flere ejere er det ofte aftalt – i aktionær eller an partshaveroverenskomst – hvorledes bestyrelsesposterne fordeles mellem de enkelte ejere. Her bør man huske også at aftale, at bestyrelsen skal dække et relevant fagligt indhold.